kontakty

kontakty

Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním osobních údajů do formuláře dostupného z webu fndauto.cz a jejich odesláním v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů
mnou poskytnutých správcům

 

společnosti FND Stavby s.r.o., IČO: 05829062, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti FND Finance s.r.o., IČO: 05419077, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti FND Auto s.r.o., IČO: 05308186, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

FND Autoprodej s.r.o., IČO: 08766576, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

FND Autoservis s.r.o., IČO: 08919895, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti Firma na důvěru s.r.o., IČO: 04960653, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti FND Development s.r.o., IČO: 06173853, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti Development Břuchotín s.r.o., IČO: 06998992, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

společnosti FND Reality, IČO: 07534540, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

FND Sdílení s.r.o., IČO: 03544320, se sídlem: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady,

 

(dále i každá společnost jako „Správce“ nebo společně jako „Správci“)

se zpracováním mých dále uvedených osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

 

 • jméno a příjmení;
 • datum narození a státní příslušnost;
 • bydliště a trvalý pobyt;
 • -IČO/DIČ;
 • sídlo;
 • osobní e-mail/e-mail;
 • kontaktní tel. číslo; a
 • bankovní spojení (číslo bankovního účtu).
 • IP adresa
 • ukládání cookies souborů v internetových prohlížečích

 

 

(dále společně jen jako „Mé osobní údaje“).

 

 1. Doba, na kterou uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů:

5 let ode dne udělení tohoto souhlasu – dále jen jako „Odsouhlasená doba“.

 

 • Účely zpracování Mých osobních údajů, ke kterým uděluji svůj souhlas:

Pro marketingové účely a zasílání návrhů produktů či služeb ze strany Správce/Správců, případně jiných oznámení Správce/Správců, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a v pouze souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

 

 1. Způsob zpracování Mých osobních údajů, ke kterému uděluji souhlas:

Mé osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, a to i strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů. U Mých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Mé osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

 

 

 

 1. Právní důvod pro zpracování Mých osobních údajů:

Právní důvod pro zpracování Mých osobních údajů Správcem/Správci je můj souhlas. Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí Mých osobních údajů Správci/Správcům a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení.

 

 1. Poučení o možnosti odvolat souhlas se zpracováním Mých osobních údajů:

Jsem obeznámen/a s tím, že souhlas se zpracováním Mých osobních údajů můžu kdykoli bezplatně odvolat, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: info@firmanaduveru.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Mých osobních údajů, které Správce/Správci zpracovává/vají na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

 

 • Osoby s přístupem k Mým osobním údajům:

Jsem obeznámen/a s tím, že k Mým osobním údajům bude mít přístup Správce/Správci, jeho zaměstnanci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé (zejm. osoby poskytující Správci účetní, právní, marketingové nebo IT služby). Tito zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby, či splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů.

 

 • Práva související s ochranou Mých osobních údajů:

Jsem poučen o tom, že stran práva kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním mám dále právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, přičemž tuto informaci je mi Správce/Správci údajů bez zbytečného odkladu předat, právo opravit či doplnit Mé osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování Mých osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále požadovat přenesení Mých osobních údajů, přístupu ke Mým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení Mých osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Kontaktní údaje Správce, na kterých je možné Správce kontaktovat: email: info@firmanaduveru.cz či písemně na adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu. Správce je oprávněn požadovat prokázání mé totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Mým osobním údajům.